Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Gjennomføring 

som tar med alle sentrale oppgaver er avgjørende for å få forretningsnytte av digitalt forbedringsarbeid.

Når du tar i bruk nytt utstyr, eller etablerer nye prosesser er det nødvendig å sørge for at de som blir berørt vet hva de skal gjøre eller hvordan de skal bruke utstyret mest mulig effektivt. Slik er det i den digitale verden også.


Digitale funksjoner må integreres i bedriftens prosesser slik at de blir en naturlig del av brukernes arbeidshverdag, og sikrer riktig og effektiv bruk. Det er dette vi kaller operasjonalisering.

 

INNFØRING av nye funksjoner er en KRITISK del av digitale endringsprosesser. Det er først når løsningen er tatt i bruk på en måte som forbedrer virksomhetens drift at du får forretningsnytte av den. Løsningsleveransen begrenser seg normalt til installasjon og driftsetting så innføringen er vanligvis noe du forventes å gjøre på egenhånd.  


Innføring handler om å velge hvilke funksjoner som skal innføres, bestemme rekkefølge og hvordan de skal fungere i din organisasjon. Det handler også om å få på plass nødvendige personalressurser og organiserer det apparatet som skal til for å gjøre jobben.


STOVER's ROLLE. Stover kan være den ressursen du trenger til å gjennomføre ditt innføringsprosjekt. Kompetanse på bedriftens verdikjede og forretningsdrift finner du i egen organisasjon. En erfaren prosjektleder eller spesialister fra oss kan bidra med den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å lykkes med innføringsarbeidet, og de kan bidra med nye perspektiv og fostre nye ideer.


METODIKK. Innføring av ny funksjonalitet må ta utgangspunkt i den utfordring man står overfor.  Vi mener at innføringsprosjektet må starte med å bestemme ambisjonsnivå og mål, allokere ressurser, skaffe oversikt over brukerbehov og ønsker, avklare hvem som blir berørt, og beskrive prosesser og rutiner. Dette legger grunnlag for å prioritere og bestemme rekkefølge på innføring av de enkelte funksjoner.


Selve gjennomføringen gjør vi trinnvis, basert på den rekkefølgen som er satt opp. Vi evaluerer hvert trinn, både med hensyn på resultat og eventuell påvirkning på videre framdrift. På den måten sørger vi for fleksibilitet til å justere innføringsprosessen løpende, noe som bidrar til å sikre at vi til enhver tid styrer mot de mål som er satt for oppgaven.