Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Gjennomføring

som tar med alle sentrale oppgaver er avgjørende for å få forretningsnytte av forbedringsarbeid med digitale verktøy.

Fem aktiviteter er sentrale for vellykket gjennomføring. De er til dels innbyrdes avhengige, og  hver av dem har oppgaver som er helt avgjørende for å få full nytte av endringen. 

 

Med en presis definisjon av forbedringsarbeidet og ambisjonsnivå, samt rammebetingelser og retningslinjer har du grunnlag for å å avgrense oppgaven og styre arbeidet i riktig retning. 

Et tydelig bilde av hva brukerne trenger og hvilke funksjoner du vil forbedre er et selvfølgelig grunnlag for en forbedringsprosess med digitale verktøy.

 

Full oversikt over utfordringen får du først når du har klarlagt øvrige faktorer som er avgjørende for å få den forretningsnytten du vil ha. Hvordan skal du organisere drift og forvaltning for å ha en løsning som fungerer slik du ønsker?   Hvilke ressurser trenger du for å innarbeide nye funksjoner i de prosessene du har? Hvilke risikoelementer finnes og hva betyr de for endringen? Først da har du grunnlag for å  se hvilke funksjoner du skal prioritere og et utgangspunkt for å bestemme rekkefølge på disse.

 

 Du kan dessuten se hvem som blir berørt, og allokere de ressurser som er nødvendig. Og ikke minst,  du har et grunnlag for å anslå hva endringen vil koste og hvilke ressurser du trenger.

Behovsavklaringen gir deg grunnlag for å beskrive hvilke funksjoner som skal dekkes og hvilke leveransemessige krav du stiller. Dette er sentrale elementer i forespørselsgrunnlaget eller kravspesifikasjonen du sender til potensielle tilbydere.  Den vil gi en indikasjon på hva slags løsning du skal se etter, og være referanseramme for vurdering av de tilbudene du innhenter.

 

Valg av løsning er en avveining mellom flere ulike faktorer. Pris og funksjonalitet de enkleste delene. Risiko og leveringsevne er to andre faktorer som er kritiske for det valget du tar. Hvem leverer den beste totalpakka?

Løsningsleveransen begrenser seg normalt til installasjon, tilpasninger og driftsetting/utrulling. Dersom det er nødvendig med tilpasninger og integrasjoner så er det naturlig å la løsningsleverandøren ta ansvar for dette.


Løsningen setter vanligvis noen krav til driftsplattform. Krav til oppetid, responstider og sikkerhet er sentrale parametre som legger premissene hvordan driftsmiljøet skal utformes.


Uansett hvilken driftsmodell du velger er det nødvendig tilrettelegge plattformen for et helhetlig løsningsmiljø. Dette kan medføre flytting av hele eller deler av løsningsporteføljen til en ny driftsplattform, enten denne er i eget hus, hos en driftsleverandør eller i skyen. Slike endringer må være på plass før installasjonen kan starte.

Innføring av nye funksjoner er en KRITISK del av digitalt forbedringsarbeid. Forretningsnytte får du først når løsningen er tatt i bruk på en måte som gir målbare forbedringer i driften.

 

Arbeidet med å innarbeide digitale funksjoner i de prosessene du har, er en oppgave som bedriften forventes å håndtere selv. Denne oppgaven handler om å sørge for at de som skal bruke funksjonene blir komfortable med ny arbeidsform og opplever at det forbedrer deres arbeidshverdag. Her er det nødvendig å kombinere kompetanse på berørte arbeidsoperasjoner med prosess- og teknologikompetanse for å etablere hensiktsmessige arbeidsmetoder.

Innføring av nye digitale funksjoner er bare vellykket når de virker som de skal og når de skal. Produksjonsnære løsninger må fungere perfekt så lenge produksjonen går.

Brukerstøtte og ressurser til å sørge for vedlikehold av selve løsningen er sentrale oppgaver som må på plass.

Enten du velger å ha ditt eget lokale driftsmiljø, kjøpe det fra en lokal driftsleverandør eller abonnere på en skytjeneste, så er det nødvendig å ha en driftsplattform med tilstrekkelig stabilitet og ytelse.