Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digitalisering - administrative utfordringer

Organisering


Digital omstilling er en tverrfaglig øvelse som krever involvering fra flere disipliner og nivåer i organisasjonen. 


Arbeidet bør drives av forretningssiden som også bestemmer styringsstruktur, finansielle forutsetninger og forventninger. Driftssiden har produksjonsfaglig kunnskap som er viktig for å evaluere, planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak. Teknologi er et grunnleggende element - maskiner, tekniske og administrative styringssystemer. Disse definerer det teknologiske mulighetssrommet en virksomhet har, og bidrar med teknologikompetanse og gjennomføringsevne.


Det er naturlig at det organisasjonsmessige eierskapet til en slik prosess, der flere funksjoner er involvert, ligger over de involverte funksjonene, i mange tilfeller i toppledelsen. Hvordan skal digitaliseringsarbeidet organiseres? Noen etablerer egne funksjoner. Her i landet har vi sett at virksomheter etablerer en egen rolle som får ansvar for dette området - digitaliseringssjef eller CDO. Det finnes også eksempler på at store konsern etablerer “digitaliseringskontor”. Allianz i Tyskland etablerte for eksempel en "digitaliseringsfabrikk" - en egen avdeling/funksjon som fikk ansvar for å drive dette arbeidet.


Uansett hva man velger, er det fornuftig å ha en rolle med et overordnet ansvar å tilrettelegge, drive og samordne digitaliseringsaktiviteter i samarbeid med den operative forretningsvirksomheten. En slik ressurs bør primært være intern, og organisasjonsmessig uavhengig av operative funksjoner, for å sikre en mest mulig funksjonsnøytral håndtering av digitaliseringsprosessen.  Eksterne ressurser kan bidra med kompetanse og metodikk og være sparringpartner og samtidig tilføre den gjennomføringskraft som er nødvendig.   


Kompetanse 


Digital omstilling handler om å utnytte digitalt utstyr og teknologi til å skape forretningsmessig nytte. Det betyr at digital kompetanse er essensielt, ved siden av produksjonsteknisk og forretningsmessige kunnskap. Det er dessuten helt avgjørende for å lykkes, at den som leder arbeidet har kompetanse på endringsprosesser som involverer ulike fagområder og bransjer.   


Bedriften sitter selv på svært mye av den kompetansen som er nødvendig, og man har utstyrsleverandører og samarbeidspartnere som kan bidra på sine spesialfelt. Det som gjerne mangler er den kompetansen som skal til for å etablere det digitale fundamentet man trenger for å kunne implementere og integrere nye tjenester på en smidig måte, og erfaringen med å drive slik omstillingsarbeid.  Å legge det teknologiske grunnlaget for en gjennomgripende digitalisering og transformasjon av sentrale forretningsprosesser er en oppgave som krever kompetanse fra IT-disipliner som sikkerhet, nettverk, drift, arkitektur etc., kompetanse som de færreste virksomheter har i eget hus.


Kompetanse til å drive disse prosessene kan med fordel hentes utenfra. Man får den spisskompetansen man trenger, man har den i det tidsrom som er nødvendig, og man slipper bindingen med å ansette.  Når endringen er gjennomført har man kanskje ny funksjonalitet som skal opereres og driftes. Operatører må tilføres nødvendig kompetanse, og velger man å drifte løsningen selv, må man skaffe seg kompetansen som er nødvendig.   


Kapasitet


Virksomheter har vanligvis en bemanning som er nøye tilpasset det behov man har for å drive virksomheten rent operativt, så det er lite ledig kapasitet til å drive utviklingsprosjekter. Hvor henter man personalressurser til å gjennomføre digitaliseringsprosessen? Hvem skal drifte nye løsningene som implementeres? Hva har man av finansiell kapasitet til å gjøre de investeringer som er nødvendig? Om man ikke finner rom for å etablere en egen rolle med ansvar for digitaliseringsarbeidet kan leie av en ekstern ressurs være en løsning. Eierskapet må imidlertid ligge internt. På denne måten får man den kapasitet som trengs for å drive arbeidet, og fleksibilitet til å bestemme omfang og varighet.


Digitalisering medfører gjerne innføring av nye digitale løsninger som er direkte knyttet til den operative kjernevirksomheten. Det betyr at de i prinsippet MÅ fungere hele tiden. Dette stille svært høye krav til driftsmiljø. Velger man å kjøre dem i sitt eget IT-miljø, må man sørge for at dette har nødvendig kapasitet og driftsstabilitet, og man må ha ressurser til å operere det.


Det aller meste av digitale løsninger er etter hvert tilgjengelig som tjenester. Man kan abonnere på løsninger, ferdig levert fra leverandørens datasenter med driftstjenester og en gitt garantert oppetid (SLA). Slike leveringsformer kan være hensiktsmessige i digitaliseringssammenheng. De krever minimalt med dataroms-areal, IT-infrastruktur og –drift, og minsker kapasitetsutfordringen både fysisk og på bemanningssiden. Behovet for investeringer bli dessuten mindre, og den løsningsmessige fleksibiliteten blir større. 


Digitaliseringsprosjekter kan som oftest gjennomføres som kontinuerlig forbedring – begrensede tiltak med påfølgende evaluering av effekt. Større forretningsmessige transformasjoner kan gjerne være sammensatt av en rekke slike delprosjekter der flere gjennomføres parallelt og i sekvens. Behovet for kapasitet og kompetanse blir følgelig mer fragmentert, og mer økonomisk å hente eksternt.

  

Kultur 


Kultur handler om å skape forståelse og motivasjon for endring. Internkommunikasjon er et viktig stikkord i denne sammenheng. Hva tenker man å gjøre, hva man vil oppnå, og hvilke konsekvenser det vil ha for de som berøres av endringen? Operatører og brukere med nødvendig digital kompetanse vil i større grad forstå nytten av digital teknologi, og i sterkere grad ønske seg, og foreslå nye løsninger på de utfordringer de stilles overfor. Ved å arbeide målbevisst med dette kan man endre holdning til endring og nyskaping og oppmuntre til å tenke forbedring i alt man gjør. 

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer